2016-12-31 04:36:25

☆160913 Tzuyu @ ISAC 2016 🌱 ‖ © MBC ─ ✦ ─ #Tzuyu#쯔위#ChouTzuyu#CheerUp#TzuyuTWICE#TWICETzuyu#TWICE#트와이스#JYP#ONCE #나연#Nayeon#사나#Sana#미나#Mina#모모#Momo#지효#Jihyo#정연#Jeongyeon#Jungyeon#mg손해보험 어린이보험#Chaeyoung#다현#Dahyun#kpop#kpopl4l#kpopf4f ☆160913 Tzuyu @ ISAC 2016 🌱 ‖ © MBC ─ ✦ ─ #Tzuyu#쯔위#ChouTzuyu#CheerUp#TzuyuTWICE#TWICETzuyu#TWICE#트와이스#JYP#ONCE #나연#Nayeon#사나#Sana#미나#Mina#모모#Momo#지효#Jihyo#정연#Jeongyeon#Jungyeon#mg손해보험 어린이보험#Chaeyoung#다현#Dahyun#kpop#kpopl4l#kpopf4f Source

2016-12-31 04:39:01

🌹🌸 Flower 🌻🌼 #2017 #newyear #twice_luvwies #kpop #kpopf4f #jyp #twice #once #cheerup #tt #oneinamillion #tzuyu #dahyun #nayeon #momo #sana #mina #jihyo #chaeyoung #jeongyeon #sonchaeyoung #twicechaeyoung #chaeyoungtwice #rapper #mg손해보험 어린이보험 #손mg손해보험 어린이보험 #트와이스 #원스 @twicetagram 🌹🌸 Flower 🌻🌼 #2017 #newyear #twice_luvwies #kpop #kpopf4f #jyp #twice #once #cheerup #tt #oneinamillion #tzuyu #dahyun …

자세히보기

2016-12-31 04:41:41

❄️160913 Tzuyu @ ISAC 2016 👟 ‖ © MBC ─ ❀ ─ #Tzuyu#쯔위#ChouTzuyu#CheerUp#TzuyuTWICE#TWICETzuyu#TWICE#트와이스#JYP#ONCE #나연#Nayeon#사나#Sana#미나#Mina#모모#Momo#지효#Jihyo#정연#Jeongyeon#Jungyeon#mg손해보험 어린이보험#Chaeyoung#다현#Dahyun#kpop#kpopl4l#kpopf4f ❄️160913 Tzuyu @ ISAC 2016 👟 ‖ © MBC ─ ❀ ─ #Tzuyu#쯔위#ChouTzuyu#CheerUp#TzuyuTWICE#TWICETzuyu#TWICE#트와이스#JYP#ONCE #나연#Nayeon#사나#Sana#미나#Mina#모모#Momo#지효#Jihyo#정연#Jeongyeon#Jungyeon#mg손해보험 어린이보험#Chaeyoung#다현#Dahyun#kpop#kpopl4l#kpopf4f Source

2016-12-31 04:44:33

☆160913 Tzuyu @ ISAC 2016 🌈 ‖ © MBC ─ ♡ ─ #Tzuyu#쯔위#ChouTzuyu#CheerUp#TzuyuTWICE#TWICETzuyu#TWICE#트와이스#JYP#ONCE #나연#Nayeon#사나#Sana#미나#Mina#모모#Momo#지효#Jihyo#정연#Jeongyeon#Jungyeon#mg손해보험 어린이보험#Chaeyoung#다현#Dahyun#kpop#kpopl4l#kpopf4f ☆160913 Tzuyu @ ISAC 2016 🌈 ‖ © MBC ─ ♡ ─ #Tzuyu#쯔위#ChouTzuyu#CheerUp#TzuyuTWICE#TWICETzuyu#TWICE#트와이스#JYP#ONCE #나연#Nayeon#사나#Sana#미나#Mina#모모#Momo#지효#Jihyo#정연#Jeongyeon#Jungyeon#mg손해보험 어린이보험#Chaeyoung#다현#Dahyun#kpop#kpopl4l#kpopf4f Source

2016-12-31 04:47:03

✨ 160913 Tzuyu @ ISAC 2016 🍜 ‖ © MBC ─ ❀ ─ #Tzuyu#쯔위#ChouTzuyu#CheerUp#TzuyuTWICE#TWICETzuyu#TWICE#트와이스#JYP#ONCE #나연#Nayeon#사나#Sana#미나#Mina#모모#Momo#지효#Jihyo#정연#Jeongyeon#Jungyeon#mg손해보험 어린이보험#Chaeyoung#다현#Dahyun#kpop#kpopl4l#kpopf4f ✨ 160913 Tzuyu @ ISAC 2016 🍜 ‖ © MBC ─ ❀ ─ #Tzuyu#쯔위#ChouTzuyu#CheerUp#TzuyuTWICE#TWICETzuyu#TWICE#트와이스#JYP#ONCE #나연#Nayeon#사나#Sana#미나#Mina#모모#Momo#지효#Jihyo#정연#Jeongyeon#Jungyeon#mg손해보험 어린이보험#Chaeyoung#다현#Dahyun#kpop#kpopl4l#kpopf4f Source

2016-12-31 04:49:31

☆160913 Tzuyu @ ISAC 2016 🍉 ‖ © MBC ─ ♡ ─ #Tzuyu#쯔위#ChouTzuyu#CheerUp#TzuyuTWICE#TWICETzuyu#TWICE#트와이스#JYP#ONCE #나연#Nayeon#사나#Sana#미나#Mina#모모#Momo#지효#Jihyo#정연#Jeongyeon#Jungyeon#mg손해보험 어린이보험#Chaeyoung#다현#Dahyun#kpop#kpopl4l#kpopf4f ☆160913 Tzuyu @ ISAC 2016 🍉 ‖ © MBC ─ ♡ ─ #Tzuyu#쯔위#ChouTzuyu#CheerUp#TzuyuTWICE#TWICETzuyu#TWICE#트와이스#JYP#ONCE #나연#Nayeon#사나#Sana#미나#Mina#모모#Momo#지효#Jihyo#정연#Jeongyeon#Jungyeon#mg손해보험 어린이보험#Chaeyoung#다현#Dahyun#kpop#kpopl4l#kpopf4f Source

2016-12-31 04:51:06

I just lost 2 followers after gaining 2 followers is this a joke :((( – – – – cr: 예능연구소 I just lost 2 followers after gaining 2 followers is this a joke :((( – – – – cr: 예능연구소 Source

2016-12-31 04:53:13

쇼음중 퍼초커〰💕 #핫듀#hotdew#디자이너브랜드#커스텀주얼리#트와이스#mg손해보험 어린이보험#쇼음중#초커 . #Repost @cuddlechaeyoung 쇼음중 퍼초커〰💕 #핫듀#hotdew#디자이너브랜드#커스텀주얼리#트와이스#mg손해보험 어린이보험#쇼음중#초커 . #Repost @cuddlechaeyoung Source

2016-12-31 05:02:49

계정 접은 이유는 인스타그램의 언팔이 심해지면서 스트레스가,, #트와이스#나연#정연#모모#사나#지효#미나#다현#mg손해보험 어린이보험#쯔위#예뻐#twice#사랑해#one_in_a_millon#세상에단하나뿐인_트와이스#선팔#맞팔#소통#TT#TWICE#CHEER_UP#cheer_up#oohahh하게#OOHAHH하게#원스#once 계정 접은 이유는 인스타그램의 언팔이 심해지면서 스트레스가,, #트와이스#나연#정연#모모#사나#지효#미나#다현#mg손해보험 어린이보험#쯔위#예뻐#twice#사랑해#one_in_a_millon#세상에단하나뿐인_트와이스#선팔#맞팔#소통#TT#TWICE#CHEER_UP#cheer_up#oohahh하게#OOHAHH하게#원스#once Source

2016-12-31 05:08:26

Damn.. Got it from @minaisbaetwice #트와이스#TWICE #nayeon #나연 #jeongyeon #정연 #momo #모모 #sana #사나 #jihyo #지효 #mina #미나 #dahyun #다현 #chaeyoung #mg손해보험 어린이보험 #tzuyu #쯔위#TT#TWICETT Damn.. Got it from @minaisbaetwice #트와이스#TWICE #nayeon #나연 #jeongyeon #정연 #momo #모모 #sana #사나 #jihyo #지효 #mina #미나 #dahyun #다현 #chaeyoung #mg손해보험 어린이보험 #tzuyu #쯔위#TT#TWICETT …

자세히보기